Zoeken

Marokkaans staatsburgerschap: aanvrager moet Arabisch of Amazigh spreken

27 januari 2023 - 17:00 - Marokko

©

Het Marokkaans parlement heeft een wetsvoorstel over het Marokkaanse staatsburgerschap aangenomen. In deze nieuwe wet worden de voorwaarden vastgesteld waaraan een persoon die het staatsburgerschap wil aanvragen, moet voldoen.

Voortaan zal "voldoende kennis van de Arabische taal en de Amazigh-taal of een van deze talen", een via Dahir vereiste voorwaarde voor naturalisatie zijn. Deze nieuwe wet, ingediend door de Istiqlal-fractie voor Eenheid en Gelijkheid, is bedoeld om "de bepalingen van de Dahir nᵒ 1.58.250 over de Marokkaanse Nationaliteitswet, in het bijzonder artikel 11, in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de Grondwet, die van het Amazigh, naast het Arabisch, de officiële taal van het land heeft gemaakt".

Lees ook: Tamazight spreken voorwaarde voor Marokkaanse nationaliteit

Het parlement keurde tijdens dezelfde zitting unaniem een wetsvoorstel goed waarin de voorwaarden en modaliteiten voor toegang tot het Fonds voor gezinsbijstand zijn vastgelegd. Behoeftige ouders die recht hebben op voedselhulp kunnen volgens deze wet financiële voorschotten krijgen van het Fonds voor gezinsbijstand. Ouders die dat wensen, kunnen zich tot de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Instantie wenden om van het fonds bijstand te krijgen.

Bladna.nl