Zoeken

Slotverklaring bezoek Pedro Sanchez aan Marokko

8 april 2022 - 15:00 - Wereld

©

Aan het eind van de besprekingen tussen Koning Mohammed VI en de Spaanse premier Pedro Sanchez werd een gezamenlijke verklaring aangenomen. Laatstgenoemde bracht op uitnodiging van de Vorst een bezoek aan het koninkrijk in het kader van een nieuwe fase in het partnerschap tussen de twee landen. Hier is de volledige verklaring:

"Op uitnodiging van Zijne Majesteit Koning Mohammed VI heeft de voorzitter van de Spaanse regering, Z.Exc. Pedro Sánchez, op 7 april 2022 een officieel bezoek gebracht aan het Koninkrijk Marokko. Tijdens dit bezoek hebben Zijne Majesteit de Koning en Zijne Excellentie de President van de Regering van Spanje uitvoerige besprekingen gevoerd over de bilaterale betrekkingen.

Aan het slot van deze besprekingen werd de volgende verklaring aangenomen:

"De brief van 14 maart 2022 van de voorzitter van de Spaanse regering, Z.Exc. Pedro Sánchez, aan Zijne Majesteit Koning Mohammed VI en het telefoongesprek tussen de Vorst en de President van de Spaanse regering op 31 maart luiden het begin in van een nieuwe pagina in de betrekkingen tussen het Koninkrijk Marokko en het Koninkrijk Spanje.

Marokko en Spanje zijn zich bewust van de omvang en het strategisch belang van hun betrekkingen en van het legitieme streven van beide volkeren naar vrede, veiligheid en welvaart, en gaan vandaag een nieuwe fase in hun bilaterale betrekkingen tegemoet."

Deze nieuwe fase, die gebaseerd is op de beginselen van transparantie, permanente dialoog, wederzijds respect, eerbied en de uitvoering van de door beide partijen ondertekende verbintenissen en overeenkomsten, beantwoordt aan de oproep van Zijne Majesteit Koning Mohammed VI om "een nieuwe periode in te luiden in de betrekkingen tussen de twee landen" en van Zijne Majesteit Koning Felipe VI om "samen te werken om deze nieuwe relatie tot een realiteit te maken". Zij beantwoordt ook aan de wens van de Voorzitter van de Spaanse Regering, Z.Exc. Pedro Sánchez, "om de betrekkingen op een steviger fundament te plaatsen".

In dit verband willen beide landen een permanente en ambitieuze roadmap opstellen.
Het bezoek van de Voorzitter van de Spaanse Regering aan Marokko is een belangrijk moment om het proces te consolideren en de prioriteiten vast te stellen voor de volgende bijeenkomst op hoog niveau, die voor het einde van dit jaar zal worden gehouden.

Op basis hiervan bevat het nieuwe stappenplan de volgende elementen:

 1. Spanje erkent het belang van de Sahara-kwestie voor Marokko, alsook de ernstige en geloofwaardige inspanningen die Marokko in het kader van de Verenigde Naties levert om een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. In dit verband beschouwt Spanje het in 2007 gepresenteerde Marokkaanse Autonomie-initiatief als de meest serieuze, realistische en geloofwaardige basis voor de regeling van dit conflict.

 2. Kwesties van gemeenschappelijk belang zullen worden behandeld in een geest van vertrouwen, in overleg en ver van eenzijdige handelingen of voldongen feiten.

 3. Het verkeer van personen en goederen wordt weer volledig en ordelijk georganiseerd, met inbegrip van passende regelingen voor douane- en passagierscontroles te land en ter zee.

 4. Het passagiersvervoer tussen de twee landen zal onmiddellijk worden hervat en geleidelijk worden uitgebreid totdat alle lijnen weer zijn opengesteld.

 5. De voorbereidingen voor operatie Paso del Estrecho/Marhaba zullen in dezelfde context beginnen.

 6. De werkgroep voor de afbakening van maritieme gebieden langs de Atlantische kust zal opnieuw worden geactiveerd, teneinde concrete vooruitgang te boeken.

 7. Er zullen besprekingen over het beheer van het luchtruim worden aangevat.

 8. De samenwerking op het gebied van migratie zal worden hervat en geïntensiveerd. De permanente Spaans-Marokkaanse werkgroep inzake migratie zal binnenkort bijeenkomen.

 9. De coördinatie van de activiteiten in het kader van de respectieve voorzitterschappen met betrekking tot het Rabat-proces voor de periode 2022-2023 zal op zodanige wijze worden verricht dat de voorbeeldige samenwerking van beide landen op dit gebied tot uiting komt in een alomvattende en evenwichtige aanpak van migratie.

 10. De sectorale samenwerking zal nieuw leven worden ingeblazen op alle gebieden van gemeenschappelijk belang: economie, handel, energie, industrie en cultuur, om er maar enkele te noemen.

 11. In de nabije toekomst zal een bijeenkomst worden gehouden om de economische uitwisselingen en betrekkingen tussen de twee landen te vergemakkelijken.

 12. In de nabije toekomst zal prioriteit worden gegeven aan onderwijs, opleiding en hoger onderwijs. Daartoe zal een speciale werkgroep worden ingesteld.

 13. Er zal meer culturele samenwerking komen. Daartoe zal een werkgroep cultuur en sport worden opgericht. Het bestuur van de Stichting Drie Culturen zal een nieuwe impuls krijgen.

 14. De activiteitenverslagen van de ingestelde of opnieuw ingestelde vergaderingen en werkgroepen zullen tijdens de vergadering op hoog niveau worden gepresenteerd.

 15. Op basis van de beginselen, parameters en prioriteiten die de komende jaren als leidraad voor hun bilaterale betrekkingen zullen dienen, zullen de twee landen besprekingen beginnen over de bijwerking van het Verdrag van goed nabuurschap, vriendschap en samenwerking van 1991.

 16. Zijne Majesteit Koning Mohammed VI en de Voorzitter van de Spaanse regering, Z.Exc. Pedro Sánchez, zullen binnen drie maanden een commissie oprichten om deze verklaring ten uitvoer te leggen.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team