Zoeken

Werkgevers moeten taboe discriminatie Marokkaanse Nederlanders doorbreken

12 maart 2014 - 11:28 - Wereld

©

Bij gelijke kwalificaties zijn etnische minderheden vaker werkloos dan autochtone Nederlanders. Dat wijst er op werkgevers zich laten leiden door vooroordelen en discriminatie. En dat geldt vooral ten aanzien van Marokkaanse Nederlanders. Dat blijkt uit het dinsdag verschenen Jaarrapport Integratie 2013 van het SCP.

Het is de hoogste tijd dat werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen en het taboe op het erkennen van discriminatie in eigen kring doorbreken. En de overheid moet inzetten op een hardere aanpak van discriminatie en een effectiever arbeidsmarktbeleid.

Het SCP-rapport bevat schrikbarende cijfers. De werkloosheid onder niet-westerse migranten is ruim driemaal zo hoog als onder autochtonen: 16% tegen 5%. Onder jongeren is dit verschil nog groter: 28% tegen 10%. Van de Marokkaans-Nederlandse jongeren is zelfs 37% werkloos.

Het SCP wijst erop dat deze verschillen niet kunnen alleen worden verklaard uit factoren als opleidingsniveau en werkervaring. Vooroordelen en discriminatie aan de kant van werkgevers spelen wel degelijk een grote rol. En het gaat niet om ‘incidenten’. De cijfers wijzen op een structureel verschijnsel. Wat het SMN betreft ligt de bal voor de aanpak van discriminatie dan ook vooral bij de werkgevers. Zij zijn nu aan zet om werk te maken van het bestrijden van vooroordelen over en discriminatie van Marokkaanse Nederlanders en minderheden in het algemeen.

Het zorgwekkende jaarrapport van het SCP toont volgens het SMN ook eens te meer aan dat algemeen arbeidsmarktbeleid niet effectief is voor Marokkaanse Nederlanders en andere minderheden. In een maandag verzonden brief aan de leden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het SMN nog haar bezorgdheid uitgesproken over de onrustbarend hoge werkloosheidscijfers onder minderheden, vragen gesteld over de effectiviteit van ingezet beleid en aangedrongen op aanvullende maatregelen. Het gaat ons erom dat de toegankelijkheid, het bereik en de effectiviteit van beleid, maatregelen en voorzieningen wordt verbeterd voor juist die groepen onder etnische minderheden die het op de arbeidsmarkt het zwaarst hebben.

Het is hoog tijd dat overheid, werkgevers en vakbonden meer werk maken van het creëren van een eerlijke arbeidsmarkt voor iedereen. We kijken dan ook met grote belangstelling uit naar het binnenkort te verschijnen SER-advies over de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt.

En ook de politieke partijen spelen hierin een belangrijke rol. We roepen hen dan ook op om bestrijding van discriminatie hoog op de landelijke en lokale agenda te zetten. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart hebben zij daarvoor een uitgelezen kans.

Persbericht Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team